GAMBIT & FLUENT

ضرورت نياز صنايع به ويژه صنايع خودروسازي ونظامي به نرم افزارهاي تحليل و آناليز عددی مكانيسم ها در جهت پيشرفت صنعت كشور امري بديهي است.

 1. آشنایی با GAMBIT

 2. قابلیت های نرم افزار در ساخت هندسه

 3. اجزای هندسی مجازی ، تفاوت های ان ها با اجزا حقیقی و کاربرد آن ها

 4. انواع المان ها و نقاط ضعف و قوت آن ها

 5. الگوریتم های مختلف مش بندی هندسه ، نحوه عملکرد و نقاط ضعف و قوت آن ها

 6. نحوه کنترل کیفیت مش ، معیار های مطرح در این زمینه و محدود مجاز هریک

 7. نحوه معرفی نواحی و مرز های مختلف

 8. فایل های JOURNAL و نحوه اصلاح آن ها

 9. نحوه وارد کردن هندسه تولید شده در نرم افزار های دیگر به GAMBIT اصلاح و مش بندی

 10. بخش توربو ماشین نرم افزار

 11. آشنایی با FLUENT

 12. نحوه خواندن و نوشتن فایل های مختلف

 13. نحوه ارزیابی کیفیت شبکه و بهبود آن و نیز اخذ اطلاعات مربوط به شبکه

 14. نحوه ترکیب و تجزیه شبکه های مختلف

 15. نحوه تغییر ابعاد و واحد ها

 16. معادلات حاکم بر فیزیک های مورد بررسی

 17. روش CFD و تکنیک های حجم کنترلی در حل مسائل سیالاتی-حرارتی

 18. روش های مختلف گسسته سازی و نقاط ضعف و قوت هریک

 19. الگوریتم های مختلف کوپلینگ سرعت-فشار و نقاط ضعف و قوت هریک

 20. حلگر های تفکیکی و کوپله نقاط ضعف و قوت و تفاوت های آن ها و نیز کاربرد هریک

 21. فرمولاسیون IMPLICIT و EXPLICIT نقاط ضعف و قوت و تفاوت های آن ها و نیز کاربرد هریک

 22. پارامتر های UNDER RELAXATION نحوه اثرگذاری آن ها بر فرآیند حل و ارائه نکات تجربی در زمینه نحوه کنترل آنالیز از طریق تغییر این پارامترها

 23. ساده سازی مختلف دوبعدی AXISYMMETRIC

 24. معرفی بخش DATABASE مواد، مدل ها و توابع مختلف

 25. نحوه افزایش دقت آنالیز در لایه های مرزی

 26. مدل سازی جریان سیالات نیوتونی و غیرنیوتونی

 27. مدل سازی حرارتی مسائل

 28. انواع فصل مشترک های همگون و ناهمگون

 29. محیط های متخلخل و نحوه مدل سازی آن ها

 30. آنالیز و استخراج نتایج

دوره‌های مرتبط