شروع قطعی دوره قراردادهای پیمانکاری از 31 فروردین ماه

برگزاری به صورت مجازی

شروع قطعی ۳۱ فروردین ماه

تخفیف ویژه برای فراگیران غیرحضوری

۰۲۱۸۸۸۰۷۰۰۸

لینک ثبت نام:

https://amirkabir.jdereg.ir

راهنمایی ثبت نام:

https://amirkabir.jdereg.ir/Content/reg.pdf