صورت های مالی محصول فرآیند حسابداری به شمار می آیند.مبنای تهیه این صورت ها استانداردهای حسابداری می باشد که آنها نیز به نوبه خود بر مفاهیم نظری گزارشگری مالی استوار هستند.مسئولیت تهیه صورت های مالی بر عهده مدیریت واحد تجاری است.وی موظف است صورت های مالی را آنچنان تهیه و ارائه نماید که وضعیت مالی،عملکرد […]

برگزاری کارگاه تهیه و تنظیم صورت های مالی

صورت های مالی محصول فرآیند حسابداری به شمار می آیند.مبنای تهیه این صورت ها استانداردهای حسابداری می باشد که آنها نیز به نوبه خود بر مفاهیم نظری گزارشگری مالی استوار هستند.مسئولیت تهیه صورت های مالی بر عهده مدیریت واحد تجاری است.وی موظف است صورت های مالی را آنچنان تهیه و ارائه نماید که وضعیت مالی،عملکرد مالی و انعطاف پذیری مالی واحد تجاری را به نحو مطلوبی به تصویر بکشد.صورت های مالی معمولا از چارچوب مشخصی که توسط استانداردها الزام می شود،تبعیت می کنند. هدف از این چارچوب حصول اطمینان از قابلیت مقایسه صورت های مالی هر دوره واحد تجاری با دوره مالی قبل و صورت های مالی سایر واحدهای تجاری است. دوره آموزشی دوره آموزشی تهیه و تنظیم  صورت های مالی جهت ارتقا سطح مهارت مسئولان مالی سازمان در تهیه و تنظیم صورت های مالی ، موثر خواهد بود. ضمنا این دوره برای مشاغل توصیه می گردد. دانشجویان رشته های نیز می توانند در این دوره حضور بهم رسانند