جهاد دانشگاهی صنعتی امیرکبیر اقدام به به برگزاری دوره ی آموزشی  MATLAB  بهینه سازی از سری دور ه های آموزشی تدوین شده سال ۱۳۹۶خواهد نمود. بر اساس سرفصل تدوین شده این دوره آموزشی با عنوان”دوره آموزشی متلب بهینه سازی” بعد از ایام اربعین به مدت ۲۰ ساعت در مرکز آموزش جهاد دانشگاهی صنعتی امیرکبیر برگزار خواهد گردید.

برگزاری دوره آموزشی متلب بهینه سازی

 جهاد دانشگاهی صنعتی امیرکبیر اقدام به به برگزاری دوره ی آموزشی

 MATLAB  بهینه سازی

از سری دور ه های آموزشی تدوین شده سال ۱۳۹۶خواهد نمود. بر اساس سرفصل تدوین شده این دوره آموزشی با عنوان"دوره آموزشی متلب بهینه سازی" بعد از ایام اربعین به مدت 20 ساعت در مرکز آموزش جهاد دانشگاهی صنعتی امیرکبیر برگزار خواهد گردید.