فراگیران محترمی که آزمون کتبی ترم پاییز خود را تا تاریخ 12 دی ماه به انجام رسانیده اند فقط تا 14 دی ماه فرصت دارند جهت آزمون شفاهی در مرکز آموزش حضور یابند.
زمان حضور جهت آزمون شفاهی به صورت زیر می باشد :

اطلاعیه شماره 2 آزمون شفاهی زبان های خارجی

فراگیران محترمی که آزمون کتبی ترم پاییز خود را تا تاریخ 12 دی ماه به انجام رسانیده اند فقط تا 14 دی ماه فرصت دارند جهت آزمون شفاهی در مرکز آموزش حضور یابند.

زمان حضور جهت آزمون شفاهی به صورت زیر می باشد :

یکشنبه 12 دی ماه 12 الی 19.

دوشنبه 13 دی ماه 10 الی 19.

سه شنبه 14 دی ماه 10 الی 19.

شایان ذکر است در صورت عدم حضور در ساعات مقرر شده مسئولیت به عهده خود فراگیر بوده و نمره پایانی فراگیر بدون آزمون شفاهی محاسبه و منظور خواهد شد.