فراگیران محترمی که آزمون کتبی ترم پاییز خود را تا تاریخ 6 دی ماه به انجام رسانیده اند فقط تا جمعه 10 دی ماه فرصت دارند جهت آزمون شفاهی در مرکز آموزش حضور یابند.

زمان حضور جهت آزمون شفاهی به صورت زیر می باشد :

اطلاعیه آزمون شفاهی زبان های خارجی

فراگیران محترمی که آزمون کتبی ترم پاییز خود را تا تاریخ 6 دی ماه به انجام رسانیده اند فقط تا جمعه 10 دی ماه فرصت دارند  جهت آزمون شفاهی در مرکز آموزش حضور یابند.

زمان حضور جهت آزمون شفاهی به صورت زیر می باشد :

سه شنبه 7 دی ماه 14 الی 17.

چهارشنبه 8 دی ماه 14 الی 17.

جمعه 10 دی ماه 14 الی 17.

شایان ذکر است در صورت عدم حضور در ساعات مقرر شده مسئولیت به عهده خود فراگیر بوده و نمره پایانی فراگیر بدون آزمون شفاهی محاسبه و منظور خواهد شد.