SURPAC

اين برنامه رفتار ساختارهاي زمین و يادديگر مواد را که ممکن است هنگام نزديک شدن به محدوده شکست، رفتارهاي گوناگون از خود نشان دهند را مدل سازي مي کند که مواد بصورت اجزا يا مناطق نشان داده مي شوند.

سرفصل دوره:

  1. مقدمه و آشنایی با نرم افزار

  2. مدل سازی سه بعدی رویه توپوگرافی

  3. بررسی آماری

  4. کامپوزیت سازی داده ها

  5. تعیین بیضوی ناهمسانگردی(آنیزوتروپی)

  6. بررسی واریو گرام

  7. تعیین پارامتر های تخمین و مدل سازی فضای تخمین

دوره‌های مرتبط