Ansys مقدماتی

با استفاده از اين نرم افزار مي توان بسياري از مسايل متنوع مهندسي را در حالت هاي پايدار، گذرا، خطی يا غيرخطي مانند تحليل تنش، انتقال حرارت و الكترومغناطيس و جريان سيال حل كرد.

سرفصل دوره:

 1. آیتم های عمومی

 2. آشنایی مقدماتی با روش المان محدود

 3. آشنایی با بخش هایی از یک مکانیزم که می باید در مدلسازی وارد شوند و تشخیص شرایط مرزی اعمالی بر آن ها

 • آشنایی با محیط نرم افزار

 1. آشنایی با طراحی هندسی نرم افزار

 2. معرفی فایل های تولیدی در نرم افزار

 3. آنالیز های سازه ای خطی

 4. آشنایی با انواع المان های دو بعدی و سه بعدی

 5. آشنایی با ساده سازی دوبهدی تنش صفحه ای ، کرنش صفحه ای و متقارن محور

 • آشنایی با الگورتیم مش بندی و نحوه مونتاژ نمودن اجزا

 1. ماکرو نویسی در نرم افزار

 2. دستورات کاربردی نرم افزار مانند توابع و پارامترها

 3. نحوه تعریف حلقه و مدل سازی شرطی

 • نحوه استخراج اطلاعات از آنالیز نتایج

 1. نحوه انتقال اطلاعات با سایر نرم افزار ها

 2. نحوه طراحی پارامتری تجهیزات

 3. آنالیز های سازه ای غیر خطی

 4. معرفی عوامل غیرخطی کننده یک آنالیز و پارامتر های مطرح

 5. آشنایی با رفتار غیر خطی مواد و مدل ماده های غیر خطی

 • آشنایی با پدیده تماس و نحوه تعریف آن در نرم افزار

 1. آشنایی با نحوه کنترل روند حل در قالب loadstep های متوالی

۵٫حل انواع مثال های کاربردی

دوره‌های مرتبط