آموزش نرم افزار ABAQUS

با توجه به هزينه بالاي تحقيقات و آزمون هاي تجربي و با پيشرفت روش هاي عددي و توانمند شدن سخت  افزارها و الگوريتم هاي محاسبه گر، مهندسي به كمک كامپيوتر ) CAE ( جايگاه خاصي در شابيه سازي و تحليل فرايندهاي مهندسي باز كرده است. نرم افزار    ABAQUS  از قوي ترين نرم افزارهاي آناليز المان محدود در اين فيلد مي باشد كه با آموزش آن به افراد توانمند، نياز صنعت و دانشگاه در اين زمينه بر طرف مي شود.

سرفصل و ريز محتوا

مقدمه اي بر روش اجزاي محدود و بيان چرايي نياز به نرم افزار ABAQUS

آشنايي با قسمت هاي مختلف ABAQUS و ارتباط آن با ساير نرم افزارها

آشنايي با مراحل کلي مدلسازي يک مسأله به روش اجزاي محدود با استفاده

از نرم افزارهاي مرسوم

آشنايي با محيط ABAQUS/ CAE

حل يک تمرين ساده )مدل سازي تير يک سر گيردار تحت بار فشاري و

مشاهده نتايج(

مدلسازي يک مسأله با بيش از يک قطعه )داراي اتصال( )يک لولا با پين صلب(

آشنايي با روش هاي پيشرفته تر Part Modeling

آشنايي با نحوه مونتاژ کردن قطعات و قيود هندسي

آشنايي با نحوه تعريف اتصال و ويژگي هاي آن

آشنايي با مش بندي قطعات پيچيده تر ) Partitioning )

آشنايي بيشتر با نحوه مشاهده نتايج در ABAQUS ( Visualization ( به

کمک يک مثال

چگونگي نمايش کانتور و تنظيمات مربوطه

چگونگي انتخاب متغيرهاي گوناگون براي نمايش به صورت کانتور

چگونگي نمايش اطلاعات به صورت نمودار

چگونگي ذخيره کردن داده ها به صورت جدول و يا آرايه

چگونگي انيميشن سازي از مسأله حل شده

مدل سازي يک خرپا با بارگذاري ديناميکي

مدل سازي با استفاده از Wire Feature

آشنايي با چگونگي تعريف مقطع اعضاي خرپا )و يا تير(

آشنايي با Beam Section

آشنايي با چگونگي تعيين اتصالات اعضاي خرپا

آشنايي با آناليز Dynamic Implicit

آشنايي با چگونگي بارگذاري تابع زمان

آشنايي با مش بندي Wire

مدل سازي انتشار موج تنش در يک سازه به کمک ABAQUS/ Explicit

مدل سازي تير يک سر گيردار

آشنايي با روش حل Explicit و مقايسه آن با روش Implicit

تعريف آناليز Explicit

تعريف بارگذاري شبه ضربه اي

انيميشن سازي از انتشار موج الاستيک

آناليز مودال و آناليز فرکانسي يک صفحه با عملگرهاي پيزوالکتريک

مدل سازي هندسه صفحه و قطعه پيزوالکتريک

آشنايي با رفتار مواد پيزوالکتريک و نحوه تعريف ماده پيزوالکتريک

اتصال 51 جفت عملگر پيزوالکتريک به صفحه

قيد گذاري براي عدم جدايش قطعات پيزوالکتريک از صفحه

تعريف دو Step متوالي مودال و پاسخ فرکانسي

بارگذاري و شرايط مرزي مکانيکي و الکتريکي )ولتاژ(

مشاهده دياگرام هاي Bode به صورت لگاريتمي

ذخيره پاسخ فرکانسي براي استفاده در

System Identification

مدل سازي شکل دهي يک کانال ) Channel Forming ( به روش Standard

مدل سازي هندسي ماتريس، ورقگير، سنبه و پولک با استفاده از

Feature هاي Wire و Shell

تعريف خواص الاستيک پلاستيک – –

مونتاژ قطعات و اعمال قيود هندسي

تعريف Step هاي پنج گانه حل مسأله

تعريف خواص اتصال در مسأله

تعيين بارگذاري و شرايط مرزي

مش بندي مدل و آناليز

1

مدل سازي شکل دهي يک کانال ) Channel Forming ( به روش Explicit

مانند سرفصل هفتم اما با استفاده از روش حل Explicit

مقايسه روش هاي Implicit و Explicit

مدل سازي تست ضربه فيبر مدار چاپي با فوم محافظ

( Circuit Board Drop Test Modeling )

مدل سازي هندسي فيبروفوم

تعيين خواص پلاستيسيته فوم

مونتاژ مسأله و اعمال قيود هندسي مربوطه و موقعيت دهي اوليه

تعريف Interaction هاي مربوطه

مش بندي و انتخاب المان

حل مسأله و مشاهده نتايج به صورت هاي گوناگون

مدل سازي رفتار هايپرالاستيک يک پايه لاستيکي

مدل سازي مسأله به صورت Axisymmetric

تعريف ماده هايپرالاستيک

تعريف Section مربوطه و نسبت دادن آن به Part

ايجاد Assembly و تعريف Step

تعريف بارگذاري و شرايط مرزي و نيز مش بندي

آشنايي با طراحي مش براي آناليزهاي با تغيير شکل هاي بزرگ

مشاهده نتايج به روش هاي گوناگون

آناليز کوپل تنش حرارتي يک تير با تکيه گاه ساده متشکل از دو جنس – –

تعيين هندسه مدل

تعيين خواص مکانيکي و حرارتي

مونتاژ و انتخاب Step مناسب

تعريف ضريب انتقال حرارت جابه جايي

تعيين اتصال دو جنس متفاوت تير

تعيين بارگذاري و شرايط مرزي

مش بندي و حل مسأله

مشاهده نتايج

مدل سازي نورد ورقه هاي ساندويچي

ايجاد مدل هندسي

تعيين خواص ماده

مونتاژ ورق غلتک ها در موقعيت اوليه مناسب

تعيين Step حل )روش Explicit )

تعيين Interaction هاي مربوطه

تعيين بارگذاري و شرايط مرزي

مش بندي و حل مسأله

مشاهده نتايج

تحليل ترك در يک مکعب

مدل سازي هندسي

نسبت دادن خواص

تعيين Step مناسب

تعريف Seam ، تعيين Crack tip ، Crack Front و …

تعيين Contour integral data در Filed output و History output

بارگذاري و شرايط مرزي

حل مسأله و مشاهده نتايج

اختياري

تحليل هيسترزيس يک تير کنسول الاستوپلاستيک

مدل سازي هندسي مسأله

تعريف خواص الاستيک و پلاستيک و نسبت دادن به جسم

تعريف Integrated section output

اعمال بار سيکليک

مش بندي جسم

به دست آوردن منحني هيسترزيس از نتايج

اختياري

مدل سازي رفتار بتن )يک دال بتني مسلح(

مدل سازي هندسي مسأله شامل مدل سازي بتن و ميلگرد

تعريف رفتار بتن و فولاد

مونتاژ مجموعه بتن و فولاد )قرار دادن ميل گرد در فولاد(

تعريف نوع آناليز

اعمال بار و شرايط مرزي

معرفي تکنيک هاي پيشرفته جهت استفاده از Sample هاي خود نرم افزار و

دوره‌های مرتبط