ABAQUS

با توجه به هزينه بالاي تحقيقات و آزمون هاي تجربي و با پيشرفت روش هاي عددي و توانمند شدن سخت افزارها و الگوريتم هاي محاسبه گر، مهندسي به كمک كامپيوتر ) CAE ( جايگاه خاصي در شابيه سازي و تحليل فرايندهاي مهندسي باز كرده است. نرم افزار ABAQUS از قوي ترين نرم افزارهاي آناليز المان محدود در اين فيلد مي باشد كه با آموزش آن به افراد توانمند، نياز صنعت و دانشگاه در اين زمينه بر طرف مي شود

 1. آشنایی با مفاهیم اساسی روش اجزا محدود و تحلیل غیرخطی

 2. آشنایی با محیط نرم افزار و انواع ماژول ها

 3. Part

 4. Property

 5. Assembly

 6. Step

 7. Mesh

 8. Job

 9. Visualization

 10. مدل سازی و تحلیل خرپا با بار نیرویی با استفاده از المان های wire

 11. مدل سازی و تحلیل تیر ها با المان های یک بعدی beam

 12. مدل سازی و تحلیل تماس دو عضو با المان های دوبعدیshell و سه بعدی solid

 13. مدل سازی و تحلیل قاب های سه بعدی با اعمال انواع بارگذاری

 14. تحلیل فرکانسی مدل

 15. تحلل کمانش مدل

دوره‌های مرتبط