دوره آموزشي Arc View پيشرفته

سرفصل و ريز محتوا سيستم هاي مختصات: لزوم داشتن سيستم تصوير، سيستم هاي تصوير – جغرافيايي ) GPS ) Datum – هاي سيستم تصوير، سيستم هاي مختصات نقشه – Project Coordinates System پردازش زمين: – Dissolve – Union – Clip – Intersect – Spatial Analyze – Buffering – Calculate Area (Length, Perimeter) تحليل فضايي Find […]

سرفصل و ريز محتوا

سيستم هاي مختصات: لزوم داشتن سيستم تصوير، سيستم هاي تصوير

جغرافيايي ) GPS )

Datum – هاي سيستم تصوير، سيستم هاي مختصات نقشه

– Project Coordinates System

پردازش زمين:

– Dissolve

– Union

– Clip

– Intersect

– Spatial Analyze

– Buffering

– Calculate Area (Length, Perimeter)

تحليل فضايي

Find Distance – )توابعفاصله(

Interpolate – )روش هاي درون يابي(

Calculate Density )روش هاي تعيين تراکم(

(Zonal Function) Summerise Zone –

Nearest Neighborhood – )تحليل همسايگي(

تحليل سه بعدي:

روش مثلث بندي

تهيه TIN

افزايش عوارض در TIN

نقش تصاوير ماهواره اي در مدل ارتفاعي

مدل رقومي زمين DTM

تحليل شبكه:

تعريف و طراحي شبکه

تعيين مشکلات شبکه

تعريف دسترسي ها

 

تعيين بهترين خدمات

جايگاه مديريت در تحليل شبکه

مدل سازي هيدرولوژي:

مدل سازي هيدرولوژي

نقش مدل هاي ارتفاعي در حوضه هاي رودخانه

طراحي شبکه زهکشي

محاسبات در خروجي رودها

ترسيم خط تقسيم آب ها

دوره‌های مرتبط