دوره جامع تربیت مدیر مالی

مدیریت مالی یکی از انواع روش های مدیریتی برای بررسی در آمد ها و هزینه ها و سود ها و زیان ها و بکارگیری اصول ومفاهیم اقتصادی برای تصمیم گیری و حل مساله است.

تمامی شرکت ها به منظور رشد و بقاء خود به مدیریت مالی یعنی افزایش سود و افزایش دارایی های شرکت نیاز دارند. مدیران مالی در سازمانها و شرکت های مختلفی از جمله بانک ها، شرکت های بیمه، سازمان های دولتی و شرکت های غیر دولتی کار می کنند.  در شرکت های کوچک تر این وظایف بر عهده مدیرعامل و حسابدار شرکت است و در شرکت های بزرگ که دارای بخش مالی مجزایی است این وظیفه در حیطه کاری مدیر مالی قرار می گیرد

مدیریت مالی یکی از انواع روش های مدیریتی برای بررسی در آمد ها و هزینه ها و سود ها و زیان ها و بکارگیری اصول ومفاهیم اقتصادی برای تصمیم گیری و حل مساله است.

در واقع مدیریت مالی همان اقتصاد کاربردی است. به طور کلی،می توان عنوان مدیریت مالی را به سه حوزه کلی ولی مرتبط تقسیم کرد

۱-مدیریت مالی: عبارتست از تصمیم گیری مالی در داخل واحدهای تجاری.وظیفه مدیر مالی عبارتست از حفظ نقدینگی،استفراض از بانک، انتشار اوراق قرضه و سهام و تحصیل سایر شرکت ها

۲-سرمایه گذاری: با قیمت گذاری اوراق بهادار ورفتار بازارهای مالی و بورس سروکار دارد

۳-موسسات مالی: به شرکت های مالی نظیر بانک ها مربوط می شود.

 

دوره‌های مرتبط