دوره آموزشی PLS

نرم افزارPLS  به عنوان نسل دوم روش‌های مدل ‌یابی معادلات ساختاری می‌تواند بسیاری از دغدغه‌های محققان را پاسخگو باشد. این نرم افزار می‌تواند در بررسی و ارزیابی مدل‌های جدید و حتی مبتنی بر فرهنگ کاربرد داشته باشد. روش های قابل بکارگیری در این نرم افزار به علت وابستگی کمتر به اندازه نمونه، سطح سنجش متغیرها،  […]

نرم افزارPLS  به عنوان نسل دوم روش‌های مدل ‌یابی معادلات ساختاری می‌تواند بسیاری از دغدغه‌های محققان را پاسخگو باشد. این نرم افزار می‌تواند در بررسی و ارزیابی مدل‌های جدید و حتی مبتنی بر فرهنگ کاربرد داشته باشد. روش های قابل بکارگیری در این نرم افزار به علت وابستگی کمتر به اندازه نمونه، سطح سنجش متغیرها،  نرمال بودن توزیع و استفاده از ابزارهای جا افتاده، مناسبترین روش برای پژوهشگران می باشد. دوره آموزشی PLS  می‌تواند بهترین راهکار فراگیری این نرم افزار و روش های استفاده از آن باشد.

دوره‌های مرتبط