حسابداری مالی ۲

یکی از اهداف برگزاری دوره حسابداری آشنایی فراگیران با فرآیند های مالی و مالیاتی و شناخت موارد قانونی مرتبط می باشد چراکه همه شرکت ها و موسسات نیاز به افراد وارد در این زمینه دارند.

سرفصل دوره:

 1. شرکت های تضامنی

 2. شرکت های سهامی

 3. صورتهای مالی

 4. تقسیم سود

 5. تغییرات سرمایه

 6. انحلال

 7. اوراق قرضه

 8. سرمایه گذاری کوتاه مدت

 9. سیستم ها و کنترل های حسابداری

 10. سیستم حقوق و دستمزد

 11. اصول و ملزومات و میثاق های حسابداری

دوره‌های مرتبط