حسابداری مالی ۱

یکی از اهداف برگزاری دوره حسابداری آشنایی فراگیران با فرآیند های مالی و مالیاتی و شناخت موارد قانونی مرتبط می باشد چراکه همه شرکت ها و موسسات نیاز به افراد وارد در این زمینه دارند.

سرفصل دوره:

  1. تاریخچه تعاریف و مفاهیم اساسی

  2. صورت های مالی

  3. تجزیه و تحلیل و تثبیت فعالیت های مالی در آن

  4. حسابداری کالا

  5. انجام تعدیلات

  6. تهیه کاربرگ

  7. تهیه صورتهای مالی طبقه بندی شده

  8. بستن حساب ها

دوره‌های مرتبط