حسابداری مالیاتی

یکی از اهداف برگزاری دوره حسابداری آشنایی فراگیران با فرآیند های مالی و مالیاتی و شناخت موارد قانونی مرتبط می باشد چراکه همه شرکت ها و موسسات نیاز به افراد وارد در این زمینه دارند.

سرفصل دوره:

  1. شرح کلیاتی مربوط به تنظیم فرم اظهار نامه مالیاتی

  2. ذکر کلیاتی از قانون مالیات های مستقیم

  3. اظهار نامه مالیاتی شرکت های تازه التاسیس یا بدون فعالیت

  4. تطبیق مالیات های کالا و خدمات با مندرجات اظهار نامه مالیاتی

  5. اعمال تعدیلات لازم جهت هزینه های قابل قبول و استهلاک در اظهار نامه مالیاتی

  6. شرح مهم ترین معافیت های مالیاتی موجود در تنظیم اظهار نامه

  7. جرائم و عدم تسلیم به موقع تنظیم اظهارنامه مالیاتی

  8. مالیات تکلیفی در تنظیم اظهارنامه

  9. CASE STUDY

دوره‌های مرتبط