دپارتمان دپارتمان مالی

اخبار و رویدادهای آموزشی

[ آرشیو اخبار ]

  • 2017/01/31 - ساعت 13:01 حسابداری مالیاتی

    یکی از اهداف برگزاری دوره حسابداری آشنایی فراگیران با فرآیند های مالی و مالیاتی و شناخت موارد قانونی مرتبط می باشد چراکه همه شرکت ها و موسسات نیاز به افراد وارد در این زمینه دارند.

  • 2017/01/31 - ساعت 13:01 حسابداری مالی 2

    یکی از اهداف برگزاری دوره حسابداری آشنایی فراگیران با فرآیند های مالی و مالیاتی و شناخت موارد قانونی مرتبط می باشد چراکه همه شرکت ها و موسسات نیاز به افراد وارد در این زمینه دارند.

  • 2017/01/31 - ساعت 13:01 حسابداری مالی 1

    یکی از اهداف برگزاری دوره حسابداری آشنایی فراگیران با فرآیند های مالی و مالیاتی و شناخت موارد قانونی مرتبط می باشد چراکه همه شرکت ها و موسسات نیاز به افراد وارد در این زمینه دارند.